Rimgaudas Sinkus  

 
V. AUKSO SALA - KOKIA JI?

Aukso salai Platono suteiktas įvardinimas Atlantida yra mūsų kalbos žodžių fragmentų sutrumpinimo išdava. „Buvo, ar nebuvo Atlantida?“ – toks klausimas jau nebeegzistuoja, nes paaiškėjo, jog Alys – ta ant Indos tikrai buvo. Salą, kartu su kitais, valdėme mes, lietuviai. Įvairių tautų legendos byloja, jog Atlantidos gyventojai buvę baltaodžiai, šviesiaplaukiai arba kaštoninių plaukų, aukšti, barzdoti, nusimanantys medicinoje, moksle ir įstatymuose žmonės. Jų tarpe buvo ir žemo ūgio, šviesios odos spalvos, tamsių plaukų ir šviesiai arba tamsiai rudų akių žmonių. Plačiausiai Atlantida yra nupasakota graikų filosofo Platono (428-348 pr. Kr.) dialoguose „Timajas“ ir „Kritijas“. Ši informacija yra patikimiausia, nes Platonas išsireiškimą Atlantida panaudojo vienintelis, tuo tarpu kiti, jį mėgdžiodami, pavadinimą padarė bendriniu visų nugrimzdusių pasaulių sinonimu. Pirmasis dėmesį į šiuos dialogus atkreipė mūsų kraštietis Ignotas Žiogelis, jie išspausdinti knygoje anglų kalba „Atlantida – prieštvaninis pasaulis“. Kokia ji, prieštvaninė Atlantida? Kokybiškai į lietuvių kalbą išverstų Ignoto Žiogelio darbų neturime. Skliausteliuose pateikti intarpai yra šių eilučių autoriaus pastabos. Ignotas Žiogelis (Ignatius Donnelly) Platono dialogus vertė prieš gerą šimtmetį, todėl derėtų turėti naują dialogų „Timajas“ ir „Kritijas“ vertimą iš rankraščio ir žiūrėti į šį darbą ne tik vertėjų, bet ir lingvistikos, istorijos, mitologijos, tautosakos, technikos mokslų specialistų akimis. Juk tai – mūsų istorija. Pateikiame svarbesnes ištraukas.
Kritijas
„Timajuose“ sako:

Papasakosiu seną padavimą, nugirstą iš vyro, kuris ir pats anaiptol nebuvo jaunas. … Vienas labai senas (Egipto) žynys sušuko: „O (poete) Salonai, Salonai! Jūs, helėnai (graikai?), amžinai esate vaikai, ir nėra tarp helėnų senolio!“ Tai išgirdęs, Salonas paklausė: „Kaip? Ką turi galvoje, šitaip sakydamas?“ – „Jūs visi jauni savo sielomis, – atsakė žynys, – nes jose neįstengiate išsaugoti jokio pasakojimo, pagrįsto senu padavimu, nei jokio mokymo, pražilusio nuo laiko. … Jau buvo anksčiau ir bus ateityje daug įvairių žmonijos sunaikinimų, didžiausių – ugnimi ir vandeniu, o kitų, ne tokių didelių, – dėl gausybės kitų nelaimių. Jūsų pačių pasakojimas … (yra) panašus į mitą, tačiau jame daug tiesos: mat, kūnai, besisukantys aplink žemę ir keliaujantys per dangų, nukrypsta nuo savo tako, todėl kiekvieną kartą, praėjus ilgiems laiko tarpsniams, visa kas ant žemės sunaikinama baisia ugnimi. Taigi tuomet, gyvenantieji kalnuose, aukštumose ir sausose vietose išnaikinami gausiau, negu gyvenantieji prie upių ir jūros. ... O dievams, apvalantiems žemę vandeniu, atsiuntus tvaną, išsigelbėja kalnuose gyvenantys jaučiaganiai ir gyvulių augintojai. … Viskas nuo seno mūsų šalyje (Egipte) užrašyta ir išsaugota šventyklose; tuo tarpu pas jus ir kituose kraštuose, vos tik sukuriamas raštas ir visa kita, ko reikia valstybėms, praėjus įprastam metų skaičiui, ant žmonių tarsi maras vis prapliumpa dangiška srovė, palikdama iš jūsų tik neišsimokslinusius ir nekultūringus; taigi, nuo pat pradžios ir vėl tampate tarsi jaunuoliai, nežinantys nieko, kas tiek čia, tiek pas jus vyko senovės laikais.
… Nuostabą kelia gausybė didžių jūsų miesto (Atėnų?) darbų, kuriuos mini mūsų įrašai, tačiau visus juos didingumu ir kilnumu viršija vienas: mat įrašai kalba, kokią baisią galybę, įžūliai žygiavusią užkariauti visą Europą ir Aziją (Auksumą?) ir užgriuvusią nuo Atlanto jūros, sunaikino jūsų miestas. Keliauti ana jūra tuomet buvo įmanoma, nes prieš sąsiaurį, kurį, kaip sakote, jūs vadinate Heraklio Stulpais (aukšti kalnai), būta salos, didesnės už Libiją ir Aziją (Auksaniją?), kartu paimtas; iš tos salos keliautojams buvo nesunku nuvykti į kitas salas, o iš salų – į visą priešais plytintį žemyną, nusidriekusį aplink aną, tikrąją, jūrą; mat, jūra vadinami vandenys, kiek tik jų esama šiapus sąsiaurio, pasirodo esąs tik uostas (įlanka), turintis tam tikrą siaurą kanalą įplaukimui; o aną jūrą iš tikrųjų galima taip vadinti, kaip ir ją juosiančią žemę visiškai teisinga ir teisėta vadinti žemynu (Antarktidą?). Taigi, toje Atlantidos saloje iškilo didi ir nuostabi valdovų galybė, valdžiusi visą salą, daugelį kitų salų ir žemyno dalių. Be jų, dar šiapus sąsiaurio, Libiją iki Egipto ir Europą iki Tirėnijos. … Bet vėlesniais laikais, ištikus neregėtiems žemės drebėjimams bei potvyniams, per vieną baisią dieną ir naktį visa jūsų kariuomenė prasmego po žeme; taip pat ir Atlantidos sala pranyko, nugrimzdusi gelmėje … Tačiau, prieš pasakojant, dar būtina kai ką paaiškinti, kad nesistebėtumėte dažnai girdėdami helėniškus svetimšalių vyrų vardus. Jie atsirado taip: kai Salonui atėjo į galvą panaudoti šį pasakojimą savo poemai, aiškindamasis tų vardų reikšmę jis aptiko, jog egiptiečiai, pirmi šį pasakojimą užrašę, vardus išsivertė į savo kalbą, todėl ir pats Salonas, tyrinėdamas ką kiekvienas vardas reiškia, užrašė juos išverstus į mūsų kalbą…

Iš pastarojo sakinio matome, jog pateikti pavadinimai ir vardai dialoguose taip pat yra sąlyginiai. Turint Platono raštų originalą ir žinant, kur iš tikrųjų buvo Atlantida, pavadinimus ir vardus derėtų patikslinti.
Atlantida minima dialoge „Kritijas“, kur Kritijas sako:

… Kadangi per devynetą tūkstančių metų įvyko daug potvynių, juk šitiek metų praėjo nuo anuomet iki dabar (iki Salono) – dirva tais laikais šitokių nelaimių metu nuplaunama nuo aukštumų – (ji) neužkliūdavo, kaip kitose vietose, už nors kiek didesnės užtvaros, bet iš visų pusių skalaujama dingdavo gelmėje. Tad lyginant tai, kas buvo anuomet su tuo, kas yra dabar bėra (ir) likę, kaip kad mažose salose, (liko) tarsi ligos nukamuoto kūno griaučiai; visa žemė, kiek tik būta jos derlios ir minkštos, tapo nuplauta, o iš pačios šalies liko vien oda ir kaulai. … Kaip jau anksčiau sakyta, dievai traukė burtus ir šitaip pasidalijo žemę, vieni – didesnėmis, kiti – mažesnėmis dalimis, įkūrė šventoves ir įsteigė aukojimus; lygiai taip pat Poseidonas (Salono arba Platono duotas vardas), burtais kaip savo dalį gavęs Atlantidos salą, apgyvendino savo palikuonis, pagimdytus mirtingos moters, maždaug tokioje salos vietoje: prie jūros, salos viduje driekėsi lyguma, kuri, kaip pasakojama, buvo gražiausia iš visų lygumų ir pakankamai derlinga, o šios lygumos viduryje, maždaug penkiasdešimt stadijų (1 stadija yra apie 185 m) nutolęs nuo jos kraštų, savo ruožtu stovėjo iš visų pusių neaukštas kalnas… Daug kas dėka toli siekiančios jų valdžios buvo įsivežama iš svetur, tačiau daugiausia to, ko reikia gyvenimui, teikdavo pati sala – pirmiausia visus, kokius įmanoma iškasti kasyklose, kietuosius ir lydžiuosius metalus, tarp jų ir tą, kurio dabar išliko tik pavadinimas orisakas (pažodžiui reiškia „kalnų varis“), o anuomet jis iš tiesų buvo kasamas iš žemės daugelyje salos vietų ir vertinamas labiau už visus metalus, išskyrus auksą. Miškas dosniai teikė visa, ko reikia statytojams, taip pat sočiai maisto naminiams ir laukiniams gyvūnams.
Saloje ganėsi ir didžiausia dramblių kaimenė, nes pašaro pakako ne tik visiems kitiems pelkių, ežerų upių, kalnų ir lygumų gyvūnams, bet ir šiam žvėriui, didžiausiam ir rajausiam iš visų. Be to, visa, ką kur kvapnaus dabar augina žemė – šaknis, žoles, medieną ar varvančias dervas, žiedus ar vaisius, ji (sala) gimdė ir augino. Dar ir tuos naminius vaisius bei javus, kuriuos mes valgome ir kuriuos vartojame kaip duoną, įvairias jų rūšis vadiname ankštiniais, taip pat visus medžius, kokie tik teikia gėrimus, valgius bei aliejus, lygiai kaip netinkamus saugoti vaisius, kuriuos kaip mielą paguodą, pasisotinus po pietų, duodame pasismaginti ir pasmaližiauti pavargusiam, – visų šių gėrybių gyvavusi tais laikais po saule šventa sala teikė ir nuostabiai puikių ir neaprėpiamą gausybę. Taigi, naudodamiesi visu tuo, kas auga ant žemės, jie įkūrė šventyklas ir valdovų rūmus, uostus bei laivų statyklas ir išpuošė visą kraštą … Pirmiausia buvo sakoma, kad visas kraštas plytėjo labai aukštai ir prie jūros kaip nukirstas baigėsi stačiu skardžiu, tačiau visa lyguma, besidriekianti aplink miestą ir jį supanti, o pati aplinkui apsupta kalnų, nusitęsusių iki pat jūros, lygi, plokščia ir visa pailga, buvo trijų tūkstančių stadijų ilgio, o pločio ties viduriu, einant nuo jūros į krašto gilumą, – du tūkstančius. … Tokia tad buvo ši lyguma iš prigimties, o ją gražindami ilgą laiką triūsė daugybė valdovų. Ji buvo pailgo, daugiausia taisyklingo keturkampio formos, o ten, kur kontūro linija nelygi, ištiesinta aplink lygiai iškasus griovį. … Būta gausybės atskirų įstatymų apie kiekvieno valdovo teises, tačiau didžiausias buvo toks priesakas: nė vienas jų niekada neturi pakelti ginklo prieš kitą, tačiau visi privalo atskubėti į pagalbą, jei tik kas viename kuriame iš jų valdomų polių sumanytų nuversti karališkąją giminę, taip pat, kaip senovėje, kartu tartis karo ir kitais klausimais, pirmenybę atiduodant Atlanto giminei. Tačiau (pastarosios giminės) valdovas neturėjo teisės mirtimi bausti nė vieno savo giminaičio, jei tik tam nepritardavo daugiau negu pusė iš dešimt, priklausančių tarybai.
…Daugelį kartų, kol juose viešpatavo iš dievo paveldėta prigimtis, (valdovai) buvo paklusnūs įstatymams ir palankūs dieviškajam pradui, kuriam buvo giminingi. Mat savo mintis jie kreipė teisybėn ir į tai, kas didu visais atžvilgiais, būdami nuolankūs ir išmintingi tiek bendraudami vieni su kitais, tiek pasitikdami tai, ką neišvengiamai atneša likimas, todėl į viską, išskyrus dorybę, žiūrėdami su panieka, savo turėtus turtus vertino kaip nereikšmingą dalyką ir lengvai, tarsi nieko nevertą sunkumą, nešė aukso ir kitų turtų naštą. Jie neklupdavo prabangos apsvaiginti, neprarasdavo savitvardos dėl turto, tačiau, likdami blaivaus proto, skvarbiai įžvelgdavo, jog net turtai auga dėl tarpusavio draugystės ir dorybės, bet, jeigu jie tampa rūpesčiu bei pasidaro garbstomi, nyksta ir jie patys, o kartu su jais pražūva ir dorybė. Tačiau, kai dieviškoji paveldėtoji dalis juose sumenko, dažnai atskiedžiama viskuo, kas mirtinga, ir įsiviešpatavo žmogiškasis būdas (dalis), jie prarado padorumą, nebeįstengdami ilgiau nešti nė anksčiau įgyto turto naštos; tam, kuris sugeba matyti, jie atrodo gėdingi, nes iš savo brangenybių (dorybių) buvo pražudę tai, kas gražiausia. O tiems, kurie neįstengia įžvelgti, koks gyvenimas yra iš tiesų laimingas, jie (patys sau) atrodė nuostabiausi ir laimingiausi … tada, kai buvo kupini nedoro godumo ir jėgos.
Dievų dievas Dzeusas (Salono ar Platono duotas vardas), valdąs įstatymais ir mokąs tokius dalykus pastebėti, susimąstė apie tai, kaip smarkiai pagedo garbinga giminė, ir, nusprendęs juos nubausti, idant po to, kai bus išmokyti saikingumo, taptų doresni, sušaukė visus dievus į šlovingiausią jų buveinę, stūksančią pasaulio viduryje, iš kurios galima apžvelgti visa, kas gimsta, o sukvietęs pasakė…

Platono pasakojimas šioje vietoje nutrūksta. Be minėtų ištraukų, dialoge „Kritijas“ atpasakojamos ir techninės detalės, kurios išmuša iš vėžių daugelį mokslininkų. Jie netiki, kad priešistoriniame pasaulyje galėjo egzistuoti sąmoninga kuriamoji mintis. Šitų aprašymų autorius neturi. Tokius techninio pobūdžio ekskursus mokslininkai priskiria magijos ir burtininkavimo praktikai. Visgi žinant, jog tai buvo realus mūsų protėvių pasaulis, paieškokime ano pasaulio pėdsakų ne vien salos dievo Alapačio asmenyje, bet ir technikoje. Pavyzdžiu gali būti Simono Daukanto „Būde senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių“ aprašomos senovinės Vilniaus žinyčios („Raštai“, 1976, t. 1, psl. 513) studijos. Be keleto aprašytų statinių (1 kurpė = 1 pėda), Simonas Daukantas mini aukurą: Tas aukuras turėjęs 12 laiptų, kožna laipta buvusi per keturias kurpes su viršum aukšta, pats aukuras turėjęs devynias kurpes aukščio, o 37 platumo ketvirtainy, kurio viršus tauro ragais apkaišytas buvęs; aukštis aukuro nuo apačios iki viršaus turėjęs 27 kurpes. Kiekviena laipta buvusi pavesta kiekvienam dangaus ženklui…“. Koks tai objektas? Dydžius pavertus metrine sistema, statinys sudaro kvadratinę, virš keturiasdešimties metrų pagrindo perimetro laiptuotą piramidę, kurios aukštis beveik devyniolika metrų. Vargiai tokia didelė, juolab medinė, ji buvo skiriama aukojamų aukų deginimui. Piramidės viduryje buvo įmontuota maždaug 8x8x8 m matmenų „stiklinė“, kuri sužadino mintį, jog buvo naudojama garso stiprinimui (rezonansui) išgauti. Tai – neregėtas tiek aniems, tiek šiems laikams techninis įrenginys, galintis siekti Aukso salos civilizacijos ištakas. Pagaminus daugiau kaip 30 kartų mažesnį maketą ir išbandžius prietaisais pasirodė, jog garso stiprinimas įrenginyje tikrai žymus. Nesidedame istorikais, todėl nediskutuojame, iš kur S. Daukantas gavo šiuos piramidės matmenis. Iš kokio šaltinio Simonas Daukantas bebūtų paėmęs matmenis, statinio techninių charakteristikų jungtys rodo, jog tos žinios ne klastotė.

 Pav. 1. Vilniaus piramidės maketas

Auksumos karalystės laikų turtu galime laikyti ir sutartines. Neseniai buvo atskleista, jog sutartines gieda ir kai kurios Rytų Afrikos juodaodžių gentys. Gerai, kai turėta ką iš mūsų paveldėti. Prie atsinešto iš Aukso salos turto galime priskirti ir tautų, miestų, vietovių, upių, dievų, taip pat žvaigždžių pavadinimus: Vilni(j)us, Trakai, Vil(n)ija, vokietis (iš Vokia), rusas (rūsas), Kaunas (iš sakas – sa kaun’as), Alanta, Alapatis, Alytus, Aliai, Lela, Polela ir t. t. Atsinešėme kitiems pavyzdžiu esančią kalbą, pasižyminčią balsių ir priebalsių grynumu, skambumu, gilia žodžių prasme bei žaismingumu. „Žodinės kalbos sukūrimas, – anot Juozo Jokubausko („Priešistorinių amžių istorija“, leidykla „Morkūnas ir Ko“, 2002, Kaunas), – yra pats didingiausias atradimas mūsų planetoje.“ Senesnės kalbos už lietuvių nėra, tad ko nepasididžiuoti šiuo atradimu. „Daugelyje kalbų kartojasi tie patys žodžiai, – toliau rašo Juozas Jokubauskas, – tačiau padarytume didelę klaidą, jei bandytume tvirtinti, kad kitos tautos tuos žodžius begyvendamos iš lietuvių pasiskolindavo. Praktiškai jos ne pasiskolindavo, o paveldėdavo.“ Mūsų kalba nukelia priešistorę tūkstančius metų atgal (daugiau kaip devynis tūkstančius metų iki Salono), todėl priešistorę paverčia jau istorija.
Vilniaus piramidės matmenys slepia savyje skaičių П (pi), susijusį su apskritimų erdvėmis, taip pat Aukso pjūvio skaičių 0,618, kurio tinkamas naudojimas architektūroje objektams suteikia harmoniją. Skaičiumi П=3,14 remiasi ir Cheopso piramidės matmenys Egipte. Jos pagrindo perimetro ir aukštinės santykis yra skaičius , o majų Saulės piramidėje šis santykis yra . Iš kur nuostabusis žemaitis gavo savo paskelbtas žinias? Iš kur jos bebūtų, tikslūs techniniai duomenys rodo, jog tai – ne klastotė. Kalba, raštas, rezonanso išgavimo mintis, sutartinės, dievai, skaičių 3,14 ir 0,618 žinojimas, gebėjimas valdyti rodo mūsų ryšius toli gražu ne su menkomis „akmeninio kirvuko“ tradicijomis, o su prarasta Aukso salos civilizacija, kuria rėmėsi Egipto, taip pat vėlesnių kultūrų atstovai Centrinėje Amerikoje, Mesopotamijoje, visame pasaulyje.
O ar pernešėme čionai, į dabartinę Lietuvą, lietuviškos kalbos užrašymo piešininiais hieroglifais būdą? Taip. Tyrinėtojas Juozas Šeimys Vilkaviškio apylinkėse rado titnaginius strėlių antgalius, išmargintus Egipto piešininių hieroglifų raštais. Tokiais, kokie užrašyti ant faraonų sarkofagų. Perskaitė. Antgaliai rodo sąsajas su Egipto dievais. Mūsų žinių lobyne yra nustatytas ryšys su kosmosu. Pavyzdžiui, Dvynių žvaigždės Alfa ir Beta (Kastoras, Poluksas) pas mus buvo vadinamos Lela ir Polela. Vadinasi, turėjome žinoti, jog Polela (po Lelos) yra toliau už Lelą. Tiesa tai, ar ne? Tiesa, nes nustatyta, jog Polela iš tikro yra 13 šviesmečių tolesnė.
Platono dialoge „Kritijas“ yra pasakojama:

Pirmiausia virš jūros žiedų, supusių senąją metropoliją, (Atlantidos valdovai) pastatė tiltus, nutiesdami kelią iš rūmų į juos. O valdovų rūmus jie iš pat pradžių įkūrė ten, kur gyventa dievo bei jų protėvių, ir, paveldėdami vienas iš kito, tol nuolat lenkdavo pirmtakus pastangomis juos išpuošti, kol padarė šį pastatą savo dydžiu ir grožiu pribloškiantį tą, kuris jį pamatydavo. Pradėdami nuo jūros iki išorinio (vandens) žiedo jie išrausė trijų pletrų (1 pletras buvo apie 32 m) pločio, šimto pėdų gylio bei penkiasdešimties stadijų ilgio griovį ir apvedė juo kanalą iš jūros į aną žiedą tarsi uostą, įrengę žiotis, pakankamas įplaukti net didžiausiems laivams. Žemės žiedus, skyrusius vandens ratus (vieną nuo kito), jie greta tiltų perkasė kanalais, idant šiais iš vieno vandens rato į kitą galėtų įplaukti viena triera (laivas), o iš viršaus užklojo perdangomis taip, kad po jais būtų įmanoma praplaukti, nes (atskirtų) žemės žiedų kraštai virš jūros lygio buvo pakankamai aukštai iškilę. Didžiausias ratas, į kurį atvestas jūros vanduo, buvo trijų stadijų pločio, o už jo ėjusio žemės žiedo plotis buvo lygus anam. Iš dviejų kitų žiedų, pripildytasis vandens buvo dviejų stadijų pločio, o sausumos žiedas vėlgi buvo tokio pat pločio, na, o vandens ratas, supęs viduryje esančią salą, buvo vieno stadijo pločio.
Sala, kurioje stovėjo rūmai, buvo penkių stadijų skersmens. Ją iš visų pusių, taip pat žemės žiedus ir pletro pločio tiltus, valdovai ratu apjuosė akmens sienomis, o ant tiltų visose vietose, kur jos ėjo virš jūros vandens, iš abiejų pusių pastatė bokštus ir vartus. Baltos, juodos ir raudonos spalvos akmenį jie kirto vidinės salos ir išorinio bei vidinio žemės žiedų gelmėse, o akmens kirtyklose, kur likdavo tuo pat akmeniu iš viršaus dengtos dvigubos ertmės, įrengdavo vietas laivams stovėti. Kai kuriuos savo pastatus jie statė vienspalvius, o kituose žaismingumo dėlei meistriškai derindavo įvairių spalvų akmenis, idant suteiktų savo akiai su tuo susijusį pasigėrėjimą. Taip pat sienas aplink išorinį žemės žiedą išilgai viso kiekvienos jų apskritimo jie apdailino variu, užliedami (išlydytą) tarsi aliejų. Vidinio pylimo sieną padengė lydytu alavu, o paties akropolio sieną – orisaku, žėrinčiu tarsi ugnis. Valdovų rūmai akropolio viduje buvo šitaip įrengti. Pačiame viduryje, aptvertas aukso siena, stovėjo Kleito (Pradžios moters) ir Poseidonui skirtas šventas dievnamis, į kurį buvo nevalia įžengti: tai buvo vieta, kur jie kadaise pradėjo ir pagimdė dešimties valdovų giminę ir šio įvykio garbei juodviem abiem kasmet iš visų dešimties sričių čia būdavo sunešamos aukojimo atnašos. Stovėjo ir vienam Poseidonui skirta šventovė, kurios ilgis buvo stadijas, plotis trys pletrai bei atitinkantis plotį aukštis ir kurios išvaizda buvo kažkokia neįprasta. Visą išorinį šventovės paviršių, išskyrus akroterijus (skulptūriniai papuošimai pastato frontono kampuose), jie padengė sidabru, o pačius akroterijus auksu; viduje buvo matyti lubos iš dramblio kaulo, kurios visos buvo išmargintos auksu, sidabru ir orichalku. Pastatė jie ten ir auksines statulas: patį dievą, stovintį karo vežime ir vadeliojantį šešis sparnuotus žirgus – tokį aukštą, kad galva jis siekė lubas, o aplink jį šimtą Nereidžių ant delfinų (mat anais laikais žmonės manė, kad jų yra būtent tiek) taip pat daug kitų statulų, kurias paaukojo atskiri žmonės. Išorėje aplink šventovę stovėjo auksiniai visų pirmųjų dešimties valdovų ir jų žmonų atvaizdai, taip pat gausybė kitų brangių daiktų, kuriuos buvo suaukoję valdovai ir šio miesto bei jam pavaldžių polių pavieniai žmonės. Šią prabangą savo dydžiu ir apdaila atitiko aukuras. Lygiai taip pat valdovų rūmai buvo verti tiek valstybės didingumo, tiek šventyklų grožio.

Skaitant pasakojimą susidaro įspūdis, jog žemės ir vandens žiedų išdėstymo aprašymą Aukso saloje simboliškai atspindi vadinamasis „Atlantidos kryžius“, kuris, tarp kitų ženklų, yra sutinkamas ant priešistorinių akmenų ir aukojimo aukurų sienų. Kotas veikiausiai vaizduoja siaurus Raudonosios jūros vandenis, o apskritimai - Aukso salos buvimo vietą.

 Pav. 2. „Atlantidos kryžius“

 Kada nuskendo Aukso sala? Laiką, kuomet po vandeniu dingo Atlantida, nurodė Platonas: „Devyni tūkstančiai metų prieš Saloną“, o tai, manoma, yra apie 10 000 metų pr. Kr. Vertinant įvykių datas dabartine samprata, būna problemų. „Laikotarpio amžių nustatyti padeda radiokarbono metodas, kuris dažnai, kad būtų trumpiau, vadinamas tiesiog C14 metodu, – rašo archeologė Rimutė Rimantienė („Lietuva iki Kristaus“, VDA leidykla, 1995, Vilnius). – Kosminiam spinduliavimui patekus į žemės atmosferą, susidaro C14 radioaktyviosios anglies atomas. Jo gauna visi gyvieji padarai: žmonės, gyvuliai, augalai. Kai organizmas nustoja gyventi, – žmogus miršta arba medis nukertamas, – C14 atomas ima nykti ir per 5790 metų jo belieka pusė buvusio kiekio. Iš medienos, anglių, kaulų jo kiekį tam tikrais prietaisais laboratorijoje galima apskaičiuoti.“  Naudojamas C14 laiko nustatymo metodas gerai tinka organinių medžiagų datavimui, tačiau visiškai netinka užrašų ant akmenų laikui nustatyti. Tikslesnis už radiokarbono, pasirodo, yra datavimas pagal medžių rieves. Tyrimai parodė, kad C14 metodas laiką pajaunina, ir kuo senesni laikai, tuo labiau šitas pajauninimas ryškėja. Pavyzdžiui, 1500-ieji metai pr. Kr. pagal C14 metodą iš tikrųjų buvo 1800-ieji, o 3300-ieji faktiškai buvo 4000-ieji metai pr. Kr. ir taip toliau. „Vadinasi, iš kosmoso sklindantis radioaktyvumas ne amžinai buvo vienodas,“ – konstatuoja Rimutė Rimantienė (ten pat, psl. 17).
Šimtmečiais pasaulio istorija rėmėsi daugiausia bažnytine istorija, kurią rašė bažnyčios raštininkai. Ankstyvosios  chronologijos pradininkais laikomi Eusiejus Pamfilijus ir palaimintasis Jeronimas (IV amžius). Eusiejaus veikalas „Visų laikų istorija nuo pasaulio pradžios iki Nikėjos soboro“ (vadinamoji „Kronika“), taip pat palaimintojo Jeronimo darbai buvo aptikti tiktai vėlyvaisiais viduramžiais. Vėliau atsiradusi pasaulietinė chronologija rėmėsi bažnytine. „Istorikai krikščionys pasaulietinę chronografiją padarė šventosios istorijos tarnaite“, – apgailestauja amerikiečių chronografas E. Bikermanas. Anot jo, jog istorikai datas rašė atsižvelgdami į bažnytinės istorijos poreikius, todėl ne visada sekėsi. Kada, pavyzdžiui, buvo sutvertas pasaulis? Sustatant įvykių raidą nuo Kristaus gimimo datos iki senovės, galima tai apskaičiuoti. Tokį darbą atliko ne vienas chronografas ir pasirodė, jog jų darbuose šis laikas varijuoja 5969 m. pr. Kr. (Teofilas)  – 3941 m. pr. Kr. (Jeronimas) laikotarpyje. Paklaida stulbinanti – 2028 metų. Žiūrint pasauliečio akimis, pasaulio sutvėrimu galima laikyti, pavyzdžiui, datą, kuomet nusistovėjo geografinė žemių padėtis po tvano ar patvinimo, kuomet gentis atsikėlė gyventi naujai į kurią nors teritoriją, kuomet įsteigė didelį miestą ar pastatė jo vartus, kuomet sudarė genčių sąjungą ir panašiai. Remiantis dabartiniais mokslo pasiekimais darosi akivaizdu, jog tikroji pasaulio sutvėrimo data yra kur kas ankstesnė už bažnytinės chronologijos nustatytą laiką. Istorinės datos yra sąlyginės, nustatomos santykyje su kitais įvykiais. Tačiau kiek tikros yra tų kitų įvykių datos? Kur ieškoti objektyvios, nešališkos tiesos? Dabartiniu metu piešininiai hieroglifai ir gališkosios runos yra šifruojamos pagal autoritetų nuomonę: „Šitas užrašas reiškia tai ir tai“, – sakoma. Teisinga tai ar ne, niekas patikrinti negali, kol tekstų neperskaitysime mes, lietuviai. Šiais žodžiais neneigiame anujų pastangų, tačiau tenka karčiai konstatuoti, kad iššifruotuose raštuose tiesos yra nedaug. Mat, daugelis runas, senovinius raštus ir Egipto hieroglifus šifravo ir šifruoja savo tautoms ir religijoms tinkama linkme. Taip atsiranda netikra „Velesova knyga“, „Slavų – arijų vedos“, „Bojanovo himnas“ ir t. t., taip pat klaidingi faraonų vardų nustatymai ir su jais susiję įvykiai, neteisingos datos, pasisavinami kitų pinigai, daiktai, raštai, prekybinės plombos, kunigaikščių antspaudai ir panašiai. Derėtų suprasti, jog įvairioms tautoms būtų naudinga turėti mūsų kalba parašytus ir nuosekliai perskaitytus savos raidos įvykių aprašymus, o ne primestas iš šalies mintis. Aukso salos laikais kartu gyvenome, nekėlėme ginklo vienas prieš kitą. Turėtų būti šitaip ir šiandien.

Tęsinys: VI dalis - „Planetinė erdvė“

I dalis
 

Į puslapį VYDIJA