PALAIMINTOJI UGNIS

Didįjį Šeštadienį ant Viešpaties kapo Jeruzalėje, t. y. oloje, kur buvo palaidotas Jėzus Kristus, stebuklingai įsižiebia Palaimintoji Ugnis (Благодатный Огонь). Ši Ugnis atsiranda kasmet, daugybę amžių ir iki šiol. Kada šios reiškinys prasidėjo, pasakyti sunku. Apie tai rašė dar šv. Grigorijus Nisskis ir Jonas Damaskietis, taip pat kryžiuočiai ir įvairių laikų maldininkai.

Kadangi Palaimintąją Ugnį gauna tik pravoslavų Patriarchas, katalikai pabrėžtinai atsiribojo nuo dalyvavimo šiose palaimintose iškilmėse.

Būtina paminėti, kad Palaimintosios Ugnies atsiradimas Viešpaties kape vyksta griežtai stebint ir prižiūrint pasaulietinei valdžiai. Visos ugnys gesinamos dar išvakarėje, Didįjį Penktadienį, kontroliuojant policijai. Viešpaties Kapo patalpa kruopščiai apžiūrima, o tuomet įėjimas į jį užantspauduojamas. Net patį Patriarchą tikrina - ar neturi jis pasiėmęs ko nors degaus. Tik po to nuima antspaudą nuo įėjimo į Viešpaties Kapą ir į jį įleidžia Patriarchą. Praėjus tam tikram laikui, po nuoširdžios maldos, gavęs Palaimintąją Ugnį, Patriarchas įžiebia žvakių ryšulėlius ir perduoda esantiems šventykloje, ir visa šventykla nušvinta šviesos jūra. Ši Palaimintoji Ugnis 10-15 minučių visiškai nedegina.

Prieš keletą amžių armėnams kartą yra pavykę užginčyti pravoslavų teisę gauti Šventąją Ugnį. Pravoslavų į šventyklą išvis neįleido, ir jie kartu su Patriarchu meldėsi kieme. Armėnai nieko nesulaukė, o Ugnis išsiveržė iš įėjimo durų kolonos...

www.hrono.ru

Kitos balandžio šventės

Į puslapį VYDIJA