MAGDALIETĖ

Kaip nuostabiai Marija Magdalietė mylėjo Jėzų! Apaštalas Lukas rašo, kad Jėzus ją išlaisvino iš septynių demonų. Niekas daugiau negalėjo to padaryti ir, aišku, Marija to nepamiršo. Ji pirmoji išvydo tuščią kapą ir iš mirties prisikėlusį Jėzų. Prisikėlęs Jėzus pirmiausia pasirodo ne Izraelio kunigams ir valdytojams, ne vyrams ir kitiems išrinktiesiems, bet abejotinos praeities moteriai. Marija Magdalietė buvo pirmoji Prisikėlimo liudytoja! Kodėl Marija iš karto neatpažino Jėzaus?  Galbūt dėl dviejų priežasčių: jos akys buvo pilnos ašarų ir jos žvilgsnis buvo nukreiptas į tuščią kapą, o ne į Jėzų, stovintį už jos.
Kaip lengva yra nepastebėti Jėzaus, kai mūsų dėmesys yra nukreiptas į mus pačius arba aplinką, kurioje esame. Pašaukęs Mariją vardu Jėzus ją ištraukė iš nevilties. Vieninteliu žodžiu “Marija“ Jėzus ją atgaivino. Marijos atsakymas „Rabuni“-  „Mokytojau“- išreiškė ne tik džiaugsmą, bet ir tikėjimą Jėzaus prisikėlimu. Nepamirškime, kad Jėzus taip pat  kreipiasi vardu ir į kiekvieną iš mūsų. Ar mes Jį atpažįstame? Marija parbėga pas Jėzaus mokinius ir sušunka: „Aš mačiau Viešpatį!“
Tie žodžiai yra visos krikščionybės pagrindas.  Būti krikščionimi neužtenka tik žinoti apie Jėzų, bet Jį  pažinti, pajusti Jo artumą, priimti  Jį į savo širdį, priimti Jį savo asmeniniu Viešpačiu ir Išganytoju.
Kartu su prisikėlimu mes dar matome kitą svarbų įvykį - Jėzaus santykių su savo mokiniais atnaujinimą . Jėzus tarė Marijai: „Eik pas mano brolius... aš einu pas savo Tėvą ir jūsų Tėvą“. Kartu ir mes visi tampame Jo broliai ir seserys ir turime tą patį Tėvą. Ar nenuostabu! Jėzui neberūpėjo Marijos nuodėminga praeitis.
Jam nerūpi ir mūsų praeities nuodėmės. Juk Jis atėjo mūsų išlaisvinti iš  visų praeities gėdų bei nuodėmių ir sutaikyti su dangiškuoju Tėvu. Jis kiekvieną iš mūsų kviečia vardu, šaukia dalytis amžinuoju gyvenimu su Juo ir perkeičia Šventosios Dvasios galia, kad ir mes galėtume būti Jo prisikėlimo liudytojai
 

Vincas Kolyčius, Bernardinai.lt, 2006

Kitos liepos šventės

Į puslapį VYDIJA