MERGELĖS MARIJOS gimdytojai

Šiandien, kai minime Švč. Mergelės Marijos tėvus, Bažnyčia mums duoda kontempliuoti Kristaus žodžius, kuriuos jis skiria savo išrinktiesiems draugams – mokiniams. Du Senojo Testamento teisieji – Joakimas ir Ona - tapo ypatingos Dievo palaimos objektu. Jų palikuonė – Nekaltai Pradėtoji Mergelė – yra toji, per kurią daugybei žmonių yra suteikta Dievo vaikų garbės laisvė, ir ją pagimdžiusiųjų šlovė niekad nebus išdildyta /.../. Onai ir Joakimui dar nebuvo nuskambėję ateisiančiojo Mesijo Evangelijos žodžiai, jie dar neišvydo Jėzaus, Dievo Tėvo atspindžio, jo Esybės atšvaito, veido. Tačiau tada jie galėjo diena iš dienos regėti tą, kuri suteiks Gyvojo Dievo Žodžiui kūną iš savo pačios kūno. Jie galėjo klausytis būsimosios Dievo Gimdytojos tariamų psalmių, himnų ir dvasinių giesmių žodžių. Ir jųdviejų meilės vaisiaus – Mergelės Marijos – nuostabaus grožio veide, visuose jos žodžiuose ir veiksmuose jiems buvo duota įžvelgti, pažinti ir pamilti tą, kuris turėjo ateiti: visos tautos laukiamą Mesiją. Taip, daugel pranašų ir teisiųjų troško išvysti, ką jie matė, bet neišvydo, išgirsti, ką jie girdėjo, bet neišgirdo.
Tačiau ta palaima, kuria buvo pateptos Onos ir Joakimo akys ir ausys, neliko vien tik jiems. Jie tampa šitos Dievo palaimos šaltiniu ir mums visiems. Tradicija pasakoja, jog šie pavyzdingi žydų tautos tėvai paaukojo savo mylimą vaiką Dievo tarnybai Jeruzalės šventykloje, Marijai esant vos ketverių metų. Dėkokime Dievui, jog Jo taip yra sutvarkyta, kad tie, kurie yra Dievo palaiminti, tampa palaimos nešėjais visiems kitiems. Tai, ką jie regi, jie regi ne sau, bet kad daugelis per juos taip pat praregėtų. Tai, ką jie girdi, jie girdi ne sau, bet kad daugelis per juos galėtų išgirsti. Būdami palaimintų Dievo vaikų palikuonių grandinėje, džiaukimės šiuo Dievo žodžiu, skirtu ir kiekvienam iš mūsų asmeniškai. Ir prašykime ypatingos šv. Onos ir šv. Joakimo globos bei užtarimo maldos mūsų šeimoms, kad jos remtųsi brandžia, Dieviška ugnimi išskaistinta Meile ir kad neštų šventumo vaisių Dievo karalystei. 

Skaidrė Zuozaitė, Bernardinai.lt, 2008

Onos ir Joakimo istorija

Kitos liepos šventės

Į puslapį VYDIJA